Kvalitetsäkring

Systematiskt kvalitetsarbete


Vårt kvalitetsledningssystem bygger på SOSFS 2011:9 och bygger på ständigt lärande. Vår verksamhet betonar kontinuitet och regelbundenhet. Vi har kontinuerliga uppföljningar samt regelbunden kontakt med uppdragsgivare och klienter som erbjuds möjligheter att lämna förslag på förbättringsåtgärder. Vårt mål är att verksamheten ska tillgodose de behov som klienterna och familjerna har. Nedan finns kvalitetsledningssystemet för Noorgården Stöd och Konsult AB bifogat.